Dr. Krishnamurthy Bonanthaya
President

Dr. Atul Parashar
Hon. Secretary

Dr. Puneet Batra
Imdt. Past President

Dr. Rajesh Powar
Vice President

Dr. Divya Narain Upadhyaya
Editor

Dr. Savitha V H
Treasurer

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Dr. M. S. Muthu

Dr. Abhilasha Yadav

Dr. Subramaniyan B

Dr. Devi Prasad Mahapatra

Dr. Ashish Garg

TRUSTEES

Dr. Nitin Mokal

Dr. Mukunda Reddy

Dr. A. K. Singh